Privacy Policy Cascone & Co

 

Cascone & Co Nederland B.V. (“Cascone”) vindt Uw privacy belangrijk en zorgt ervoor dat Uw Persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld.

In deze Privacy Policy vindt U meer informatie over welke Persoonsgegevens Cascone van U Verwerkt, waar Cascone deze Persoonsgegevens voor gebruikt, op welke rechtsgrond en voor welke doeleinden Cascone deze Persoonsgegevens Verwerkt, wanneer Cascone de Persoonsgegevens met Derden deelt, wanneer wij Verwerkers inschakelen bij het Verwerken van de Persoonsgegevens en welke rechten U heeft ten aanzien van deze Persoonsgegevens.


Toepasselijkheid Privacy Policy

In deze Privacy Policy wordt informatie verstrekt over de Verwerking van Persoonsgegevens van (contactpersonen van) klanten en relaties van Cascone alsmede van bezoekers van de Website. Deze Privacy Policy is dus niet van toepassing op websites van Derden.

 

Artikel 1 – Definities

In deze Privacy Policy wordt verstaan onder:

 1. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van Cascone Persoonsgegevens Verwerkt;
 2. Derde: ieder ander dan: U, Cascone, een Verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te Verwerken;
 3. U: degene van wie Persoonsgegevens door Cascone worden Verwerkt;
 4. Persoonsgegeven: elk gegeven dat op U betrekking heeft en ook naar U te herleiden is, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van U;
 5. Toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee U door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling Verwerking van Uw Persoonsgegevens aanvaardt;
 6. Verstrekken van Persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van Persoonsgegevens;
 7. Verwerking van Persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens
 8. Website: de website van Cascone (https://nomansland.eu/).

 

Artikel 2 – Wanneer verzamelen wij Persoonsgegevens van U?

Cascone verzamelt Persoonsgegevens van U in onder meer de volgende situaties:

 1. wanneer U contact opneemt met Cascone, bijvoorbeeld via de Website, per e-mail, per post of telefonisch;
 2. wanneer U producten van Cascone afneemt;
 3. wanneer U uit hoofde van een (potentiële) klantrelatie met Cascone gegevens aan ons verstrekt, of andere gegevens die wij uit hoofde van deze cliëntrelatie uit andere bronnen vernemen.

 

Artikel 3 – Welke Persoonsgegevens Verwerkt Cascone?

Cascone Verwerkt alleen de Persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld worden. Zo kunnen (onder meer) de volgende Persoonsgegevens verzameld worden:

 • volledige namen;
 • (aflever)adres;
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekeninggegevens;
 • btw nummers / Burgerservicenummer (in geval van een eenmanszaak)
 • kvk-gegevens.

NB: Bovenstaande gegevens worden alleen beschouwd als Persoonsgegevens indien de gegevens gekoppeld zijn aan een natuurlijk persoon (waaronder tevens begrepen een eenmanszaak).

Contact met Cascone
Wanneer U met Cascone contact opneemt, bijvoorbeeld met een verzoek om informatie of advies, dan Verwerkt Cascone de Persoonsgegevens die U daarbij aan ons doorgeeft, zoals de contactgegevens verstrekt via e-mail, per post of telefonisch, maar ook de informatie verstrekt tijdens een (kennismakings)gesprek of tijdens andere contactmomenten.

Gegevens verzameld uit hoofde van de klantrelatie met Cascone
Wanneer U een overeenkomst met ons aan gaat voor de levering van producten en/of een bestelling plaatst, dan Verwerkt Cascone de Persoonsgegevens die U daarbij aan ons doorgeeft via e-mail, per post, telefonisch, tijdens besprekingen of op andere wijze. Daarnaast kan Cascone uit andere bronnen Persoonsgegevens van U verkrijgen, zoals informatie beschikbaar via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster en Persoonsgegevens beschikbaar op openbare websites. Tot slot kunnen wij Uw gegevens verkrijgen via Derden, zoals bijvoorbeeld via een agent van Cascone en een factoring- of een verzekeringsorganisatie.

 

Artikel 4 – Doeleinden van Verwerking van Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens die door Cascone worden verkregen, worden Verwerkt voor de volgende doeleinden:

Het onderhouden van contact met U
Als U Cascone om informatie verzoekt, Verwerkt Cascone de verstrekte Persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om uw vragen te beantwoorden.

Het uitvoeren van een overeenkomst tussen U en Cascone
Voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen U en Cascone, kan Cascone Uw persoonlijke contact- en facturatiegegevens nodig hebben.  Deze Persoonsgegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de overeenkomst en daaruit voortvloeiende verplichtingen. In het bijzonder gaat het om de volgende doeleinden:

 1. De acceptatie van Uw bestelling;
 2. De afhandeling van Uw bestelling en het verzenden hiervan;
 3. Om U op de hoogte te houden van de status van Uw bestelling;
 4. Facturatie en incassering;
 5. Factoring;
 6. Het afhandelen van vragen en klachten.

Andere doeleinden voor het gebruik van Persoonsgegevens
Wij kunnen ook gebruik maken van de Persoonsgegevens die U per e-mail, telefonisch, per post of op een andere wijze aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden:

 1. om de Website en de diensten van Cascone te analyseren, ontwikkelen en verbeteren en voor marktonderzoek;
 2. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Grondslagen
De Persoonsgegevens worden slechts Verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

 • U heeft daarvoor Toestemming gegeven;
 • het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar U partij bij bent;
 • het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Cascone rust;
 • het is noodzakelijk om de vitale belangen van U of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Cascone of een Derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van U zwaarder wegen dan de belangen van Cascone en/of de Derde.

 

Artikel 5 – Beveiliging

Cascone hanteert een beveiligingsniveau voor het Verwerken van de Persoonsgegevens, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van Uw Persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Artikel 6 – Recht op inzage en verwijdering

U heeft het recht om Uw Persoonsgegevens bij Cascone op te vragen of Cascone te verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Voor sommige Persoonsgegevens kan het zo zijn dat Cascone wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze Persoonsgegevens geldt dat Cascone deze niet op Uw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen.

In sommige gevallen heeft U ook het recht Uw Persoonsgegevens, die U aan Cascone heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en U heeft het recht om die gegevens over te dragen, indien de Verwerking door Cascone geschiedt op die wijze waarvoor in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens is toegekend.

Voor het gebruik maken van Uw bovengenoemde rechten, kunt U een e-mail zenden naar info@nomansland.eu. Houd er wel rekening mee dat, nadat wij Uw gegevens op Uw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist.

 

Artikel 7 – Derden

Wij zullen Uw Persoonsgegevens niet zonder Uw Toestemming aan Derden doorgeven, tenzij:

 1. dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering tussen de overeenkomst tussen U en Cascone, bijvoorbeeld in verband met de betaling en/of incasso van de facturen, de verzending en levering van de producten, het verzekeren van de levering en/of het aanvragen van verzekeringsdekkingen op onze debiteuren (in het kader van bijvoorbeeld factoring);
 2. Cascone op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is Persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties; of
 3. indien er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij Cascone met als gevolg dat Cascone Persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.

 

Artikel 8 – Privacy Policy Derden

De Privacy Policy van Cascone is niet van toepassing op websites van Derde partijen, ook niet als Cascone een hyperlink op haar Website heeft geplaatst naar deze andere websites.

Wanneer U een bestelling bij een reseller van Cascone plaatst, geldt dat de reseller een eigen privacy verklaring hanteert. Deze Privacy Policy van Cascone is uitsluitend van toepassing voor zover dit ziet op de Persoonsgegevens welke door Cascone worden verkregen in verband met de in deze Privacy Policy omschreven doeleinden en op de hierin omschreven wijze.

Cascone aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de wijze waarop Derde partijen of resellers omgaan met Persoonsgegevens.

 

Artikel 9 – Verwerkers

Cascone schakelt derden in om Uw Persoonsgegevens te Verwerken. Deze derden (Verwerkers) Verwerken Uw Persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht en wij sluiten met deze derden verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Het gaat onder andere om de SAAS dienstverleners (“software as a service”), dienstverleners die hostingsdiensten leveren en daarnaast om Derden die verantwoordelijk zijn voor de levering en het transport.

 

Artikel 10 – Bewaartermijnen

Uw Persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden als genoemd in artikel 4 van deze Privacy Policy. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden Uw Persoonsgegevens vernietigd.

Bovenstaande geldt niet in het geval er op Cascone een wettelijke verplichting rust om de Persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Artikel 11 – Contact Cascone

Als U vragen heeft over deze Privacy Policy, neem dan contact op met Cascone, hieronder vindt U onze gegevens.

Naam:
Cascone & Co Nederland B.V.

Adres:
Kruisbaakweg 3B, 1156 DH Marken

Telefoonnummer:
+31(0) 299 601 206

E-mailadres:
info@nomansland.eu

Kamer van Koophandel:
35017625

 

Artikel 12 – Wijzigen

Deze Privacy Policy kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de wet- en regelgeving wijzigt. De meest actuele Privacy Policy kan U vinden op www.nomansland.eu


Versie: augustus 2018